LOVE SIMPLY a love poem by Yuri Kageyama

LOVE SIMPLY a love poem by Yuri Kageyama

To be near hurts

To be far hurts, too

Love simply hurts

To live hurts

To die hurts

Love simply hurts

Watching you die

Hurts even more

Love simply hurts

To know you hurts

To have known you hurts

Love simply hurts

But to not know you,

Not hurt for you

Is simply not a choice

Love simply hurts

Love simply hurts

Love simply hurts